Dränera grunden året om

För att slippa få in fukt i huset är det viktigt att ha en korrekt utförd dränering vid husets grund. Den gamla dräneringen kan ha slammat igen, marklutningen kan ha ändrats osv. Har man fått problem med fukt i huset är en ny dränering nödvändig.

Viktigt inför en dränering

Inför en dränering bör du tänka på ett flertal faktorer som jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Att schakta ur runt huset är förknippat med vissa risker. Jordmassor kan rasa, huset kan röra sig och el- och rörledningar kring huset kan skadas om man inte är försiktig. Ta alltid reda på hur jorden är beskaffad och var alla ledningar går innan du sätter igång. Fråga kunnigt folk eller låt en fackman hjälpa till med arbetet.

Hur uppstår fukten?

I samband med att dräneringen har slutat fungera, kan fuktskador uppstå på grund av att regnvattnet från stuprören inte leds bort från huset eller att marken lutar mot huset på vissa ställen. Dräneringens viktigaste uppgift för ett hus med källare, är att se till så att inte grundvattennivån stiger för högt och dränker grunden i fukt. Dräneringen fungerar med andra ord som en nivåreglering. Dränering av huset kan göras när som helst på året, utom när temperaturen är lägre än -20°C. Då är marken frusen och omöjlig att gräva i.

Planera dräneringen

Gå igenom följande punkter innan du påbörjar en dränering:

  • Kontrollera om du kan genomföra dräneringen på egen hand. Om så är fallet, ta reda på om du kan frigöra hela grunden eller måste arbeta bit för bit. Kontakta din kommun och begär tillstånd för koppling till avlopps- eller dagvattensystem. Tillstånd krävs även för koppling till stenkista på tomten. Undersök jordens sammansättning kring huset.
  • Ta reda på vilka material, verktyg och vilken typ av dräneringsrör som behövs för ditt arbete, med hänsyn till jordens sammansättning och övriga förutsättningar. Gör en skiss med utgångspunkt från en befintlig ritning över huset. Markera rensbrunnar och hur ledningar är dragna. Mät upp hur många meter rör du behöver. Lägg sedan till en bra bit, eftersom du kan behöva dra rören en längre väg än du tänkt från början.
  • Beställ rör, rörböjar, brunnar, dräneringsgrus, filterduk och övriga tillbehör. Beställ även fuktisolering.
  • Boka in de tjänster du inte kan eller vill göra själv.
  • När du lägger nya dräneringsledningar ska allt gammalt dräneringsmaterial kasseras, även dräneringsgruset. Kontrollera så att rören ligger rakt och med en lutning av 1/2 cm per meter. I vissa fall kan det krävas en större lutning. Fyll igen. Packa dräneringsgruset och återfyllnadsjorden ordentligt så marken mot huset blir stadig. Dräneringsgruset närmast huset måste vara helt i marknivå.

Dränering steg för steg

  • Börja med att frilägga grunden. Rören ska ligga ca 15 cm under bottenplattans nederkant och på ett sådant avstånd att inte huset undermineras. Enklast hade naturligtvis varit att frilägga hela grunden på en gång, men det finns risker med det. Hela huset kan i värsta fall sättas i rörelse.
  • Det säkraste är att gräva ur, fuktisolera, dränera och sedan täcka en bit i taget. Ska du fuktisolera med en särskild matta, bör du frilägga ett hörn i taget så överlappningen blir tät.
  • När grunden är helt eller delvis frilagd, ska den borstas ordentligt med stålborste och sedan fuktisoleras. Laga eventuella sprickor innan du fyller igen kring huset.

Tips!

  • Passa på att tilläggsisolera källaren utifrån när du ändå har frilagt grunden. Det kan ge en bättre inomhusluft och kan sänka dina uppvärmningskostnader rejält.
  • I vissa fall räcker det inte med att enbart dränera runt huset. Om marken lutar kraftigt mot huset, kan det även krävas att du gör en så kallad områdesdränering. Denna typ av dränering ska inte kopplas ihop med husets dräneringssystem. Den ska anslutas till allmän avloppsledning, dagvattenledning eller godkänd stenkista på tomten. Kom ihåg att ansöka om tillstånd hos kommunen!
X