Cement och betong

Cement är ett hydrauliskt bindemedel vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten. Portlandcement är den egentliga beteckningen på dagens cement, patenterad 1824 av Joseph Aspdin. Namnet knyter an till halvön Portland i England, då cementens färg var lik portlandsten, en välkänd byggnadssten. Cement är en viktig ingrediens i betong och murbruk.

Cement

Dagens cement tillverkas huvudsakligen av finmalen kalksten och lera som bränns till cementklinker (små kulor) i roterande ugnar vid en temperatur på cirka 1 450 °C. Efter kylning mals cementkulorna till pulver. Därefter tillsätts fem procent gips för att hämma cementens bindning till ett fint pulver av olika kvaliteter

Cement indelas i olika klasser:

  • CEM 1 är en ren portlandcement.
  • CEM 2 Portland-kompositcement som innehåller minst 65% portlandklinker.
  • CEM 3 innehåller minst 20% och som mest 65% portlandcement och resterande är masugnsslagg.

…och 4 olika sorters cement:

  • Snabbhärdande portlandcement används vid snabb formgivning.
  • Anläggningscement (CEM 1) används när man önskar långsammare härdning.
  • Vitcement är en portlandscement som har lägre alkaliska egenskaper.
  • Aluminatcement eller smältcement används vid krav på höga temperaturer som vid eldstäder.

Betong

Betong är ett byggnadsmaterial som består av bergmaterial (ballast som består av sand, grus och sten) sammanbundet av cementpasta (cement och vatten). Betongens egenskaper bestäms till största del av vattencementtalet, vilket anger förhållandet mellan vatten och cement. Hållfasthet är betongens viktigaste egenskap näst efter beständighet. Betongens hållfasthet bestäms främst av vattencementtalet, men även cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning är av stor betydelse. Därmed är en annan mycket viktig faktor för betongens hållfasthet själva partikelfördelningen hos ballasten – alltså fördelningen av bergmaterial med olika partikelstorlekar. Vanligtvis används sten, grus och sand samt filler av olika typer. Ballastmaterialet består vanligtvis av material med partikelstorlekar ner mot en tiondels millimeter.

Betong krymper under härdning som ett resultat av en kemisk process som gör att vatten avdunstar. En alltför snabb härdning kan få betongen att spricka. Därför rekommenderas att betongen hålls fuktig under härdningen som kan pågå i upp till tre veckor.

Välkommen in till oss så hjälper vi dig välja rätt bland vårt betong- och cementsortiment.

X